Fahtara Coffee

 

 

 

 

영업 오전 8시부터 저녁 9시까지


커피 50~110밧


가는 방법 구글 검색창에 fahtara coffee chiang mai 클릭

 

홈페이지
www.facebook.com/fahtaracoffee
www.fahtara.coffee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*저작권은 블로그 운영자에게 있습니다. 

저자의 동의없이 무단 전제와 무단 복제를 금합니다.


글/사진 www.travelrain.com

 

 

 

 

구입하기

 


교보문고 


알라딘 


예스24 


인터파크

Posted by 트래블레인